Týmto dávam súhlas obchodnej spoločnosti: Beauty & Care, s.r.o., na spracúvanie mojich osobných údajov (Meno, Priezvisko, Titul, Adresa trvalého pobytu, Registračné číslo lekárskej komory, E-mail, Tekefonický kontakt) na nasledovný účel: Spracovávanie a vyhotovovanie faktúr a objednávok, Evidencia a vyhotovenie potvrdení alebo certifikátov na odborných školeniach alebo seminároch, Vyhotovovanie personalizovaných ponúk, Vyhotovenie prístupu na edukačný portál educenter.luminera.sk, Evidencia v systéme databázy klientov, Registrácia kreditov do lekárskej komory z odborných podujatí

Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne.  Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby.